skip to Main Content
+32 2 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Opleidingscentrum erkend door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Onze instructeurs zijn allen beroepsbrandweerman MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Kwaliteitsvolle opleidingen voor brandweer en voor derden MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Aangepaste en peformante installaties en oefenmateriëlen

Brusafe werft een Verantwoordelijke Afdeling Geïntegreerde opleiding (m/v/x) aan

Brusafe werft een Verantwoordelijke Afdeling Geïntegreerde opleiding (m/v/x) aan

In het kader van de ontwikkeling van Brusafe en in het bijzonder voor de implementatie van het Gewestelijk Opleidingsplan voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstsectoren is Brusafe op zoek naar een verantwoordelijke van de afdeling Geïntegreerde Opleiding om het nieuwe team aan te vullen en de volgende opdrachten uit te voeren: 

 • Het Gewestelijk Opleidingsplan (GOP) opstellen en de uitvoering ervan coördineren door opleidingsprogramma’s en -trajecten vast te stellen die tegemoetkomen aan de disciplinaire en interdisciplinaire behoeften van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. 
 • De strategische visie op innovatie en actieve pedagogie voor Brusafe ontwikkelen, d.w.z. een strategie en een pedagogisch actieplan vaststellen dat digitaal leren integreert, het programma voor de bundeling van pedagogische praktijken aansturen en competentiecentra (praktijkgemeenschappen) binnen Brusafe ontwikkelen. 
 • De bundeling van de steunverlening aan de scholen op het gebied van pedagogie, cursusplanning en beheer van de studentensecretariaten coördineren. 
 • Nationale en internationale partnerschappen en de uitwisseling van goede praktijken ontwikkelen door de Brusselse deskundigheid in verband met de internationale partners van BPV en Brusafe (EFUS, Francopol, ENPQ, Intersection enz.) te benutten om Brusafe op nationaal en internationaal niveau te positioneren. 
 • Het voorzitterschap van de Academische Raad van Brusafe ondersteunen bij de voorbereiding van vergaderingen, de follow-up van het pedagogisch actieplan en de naleving van de opdrachten van de Academische Raad zoals gedefinieerd in de Brusafe-ordonnantie.

Als zodanig: 

 • Stelt hij/zij het Gewestelijk Opleidingsplan (GOP) op, in overleg met BPV (Brussel Preventie & Veiligheid) en in samenwerking met de opleidingsoperatoren, en zorgt hij/zij voor de follow-up van de opleidingsmaatregelen en de ontwikkeling van transversale opleidingen en mono- en multidisciplinaire oefeningen; 
 • Stelt hij/zij zich op de hoogte van de gewestelijke strategische plannen en regelgeving in verband met de doelstellingen en opdrachten van Brusafe en integreert hij/zij deze in de planning van de acties van zijn/haar afdeling;  
 • Stuurt hij/zij het programma voor de bundeling van actieve en innovatieve pedagogie aan (begeleiding van opleiders en/of leerlingen bij de implementatie van digitaal leren enz.) en ondersteunt hij/zij de scholen bij hun aanpak van onderwijskwaliteit;  
 • Werkt hij/zij in voorkomend geval adviesopdrachten uit in verband met pedagogische, innovatie- en/of evaluatiekwesties; 
 • Coördineert hij/zij de aansturing en follow-up van groepen van deskundigen en/of praktijkbeoefenaars uit de sector (praktijkgemeenschappen en/of competentie- en expertisepolen, pedagogische werkgroep enz.); 
 • Ziet hij/zij toe op de innovatie- en EdTech-kwesties en houdt hij/zij zijn/haar deskundigheid op peil over onderwerpen als leerpraktijken voor de veiligheidsberoepen, goede multidisciplinaire benaderingswijzen, digitaal leren en innovatie in opleidingen; 
 • Ontwikkelt hij/zij institutionele samenwerkingsverbanden en partnerschappen op nationaal en internationaal niveau om de Brusselse deskundigheid in de sector en de acties van Brusafe te benutten;   
 • Draagt hij/zij bij aan de evaluatie van de acties van Brusafe en zorgt hij/zij voor de verslaglegging over zijn/haar project;
 • Geeft hij/zij leiding aan het team van de afdeling ‘Geïntegreerde opleiding’ van Brusafe (leiden van de teamvergaderingen, evalueren van het personeel, follow-up van het actieplan van het team en organiseren van de verslaglegging).

Meer info: Verantwoordelijke Afdeling Geïntegreerde opleiding (M/V/X) – brusafe.brussels

Voor het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR) zoekt Brusafe een adviseur (M/V/X)

In het kader van deze functie zal u in eerste instantie:    

 • mogelijke kandidaten onthalen en begeleiden en, in functie van hun behoeftes:  
  • hen oriënteren 
  • hen adviseren 
  • hen coachen voor de preventie-, veiligheids- en hulpverleningsberoepen?;  
 • indien nodig voorstellen om de kandidaten te begeleiden met het oog op een remediëring/herhaling 
 • informatiesessies leiden voor verschillende doelgroepen (scholen, gebruikers, werkzoekenden, adviseurs inzake beroepsoriëntatie, enz.);  
 • deelnemen aan de ontwikkeling van oriëntatie- en rekruteringstools voor de PVH-beroepen 
  • oriëntatietools bestemd voor jobadviseurs 
  • rekruteringstools 
  • informatietools; 
 • deelnemen aan het ontwerpen van interne en externe communicatietools met betrekking tot oriëntatie en rekrutering (verklarende brochure, webpagina’s, affiches, folders, enz.);   
 • meetindicatoren ontwikkelen voor transversale en specifieke competenties, om input te geven voor het ontwerpen van diagnostische rekruteringstools. 

Brusafe en de cel oriëntering en rekrutering zijn structuren die zich aan het ontwikkelen zijn. De projecten kunnen evolueren en flexibiliteit vereisen wat betreft de taken die in dit aanbod beschreven worden. 

U brengt verslag uit aan de verantwoordelijke van het oriënteringscentrum voor de rekrutering en staat in contact met oriënterings- en opleidingsinstellingen, instellingen die advies geven bij de beroepskeuze, werkgevers en rekruteerders. 

Meer info: Adviseur bij het gewestelijk oriëntatiecentrum voor rekrutering (M/V/X) – brusafe.brussels

Verhuisd naar Brusafe

In het kader van de integratie van het OCBB in Brusafe zijn onze administratieve diensten verhuisd naar de Site Brusafe, Zweefvliegtuigstraat – 1130 Haren.

In de loop van het najaar zal een deel van de opleidingen eveneens gefaseerd verhuizen van de huidige site gelegen in de Hoofdkazerne Helihaven naar de nieuwe locatie.

Opleidingen voor Brusselse bedrijven en instellingen worden ook gegeven in de nieuwe Site Brusafe.

Brusafe

Info Coronavirus

Het OCCB heeft het geheel van de opleidingen hernomen met inachtname van de nodige beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus

Voor bijkomende inlichtingen: ocf@firebru.brussels

Heeft u vragen mbt de impact van de corona-maatregelen en dit oa in verband met opleidingen en recyclages ? De algemene richtlijnen inzake de corona-maatregelen vanuit de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid kan u terugvinden via deze link

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer (OCBB), ook de Brusselse Brandweerschool genaamd,
is een van de elf opleidingscentra voor civiele veiligheid in België.
Onze belangrijkste opdracht is de organisatie van de opleiding van de brandweerlieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht

Het opleidingscentrum verzekert de opleidingen, de permanente bijscholingen en de vervolmakingscursussen voor het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMHBHG). We staan eveneens in voor de basisopleiding van de nieuwe rekruten.
Wij organiseren eveneens opleidingen voor brandbestrijding ten voordele van externe klanten zowel uit de private als uit de publieke sector
Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het federaal geschiktheidsattest (FGA) af te leveren.
De opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

Meer info

Onze infrastructuur

Het OCBB is gevestigd in Brusafe (Zweefvliegtuigstraat10, 1130 Brussel).

Sinds augustus 2020 zit Brusafe in Haren in een gerenoveerd gebouw, samen met de vier scholen en het oriëntatiecentrum voor rekrutering. De school biedt agenten in opleiding een meer aangepaste infrastructuur aan, en ook de middelen worden gebundeld. Zo kan er meer gefocust worden op deze specifieke beroepen in de veiligheid, preventie en hulpverlening.

Brusafe omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur.

Elke school richt zich tot een specifieke doelgroep, maar alle scholen werden op één locatie samengebracht om de synergie te ontwikkelen tussen de verschillende beroepen die te maken hebben met preventie en veiligheid.

Een gedeelte van onze opleidingen wordt eveneens georganiseerd op de site van het « Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding” te Asse.

Onze instructeurs

De instructeurs van het OCBB zijn professionele brandweerlui en instructeurs van de brandweer Brussel en hebben meer dan 5 jaar operationele ervaring. Deze brandweermannen zijn allen eveneens hulpbieder-ambulancier.

Elke instructeur volgt een pedagogische opleiding van 40 uur (FOROP 1), gevolgd door een oriëntatiegesprek en een stage van een/meerdere opleiding(en). Ze worden ook jaarlijk geëvalueerd.